Torfinn @heim

Just another Ivy site

Lage et gitlab-prosjekt fra kommandolinje


For å ta vare på kildekoden til dette nettstedet fant jeg ut at jeg skulle bruke git og pushe det til GitLab. Først laget jeg meg en konto på GitLab. Så fulgte jeg "standard workflow" for å lage et git repository i katalogen med filene, som er omtrent slik

git init
vi .gitignore #trenger ikke kompilerte Python filer, og ikke filene i out/
git add ...
git commit -m "..."

Når jeg så skulle lage repositoriet på GitLab, så gjorde jeg dette

tingo@heim:~/projects/hsite$ git push --set-upstream https://gitlab.com/tingox/hsite.git master
Username for 'https://gitlab.com': (I added my username here)
Password for 'https://tingox@gitlab.com':
Counting objects: 54, done.
Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (48/48), done.
Writing objects: 100% (54/54), 406.65 KiB | 0 bytes/s, done.
Total 54 (delta 5), reused 0 (delta 0)
remote:
remote: The private project tingox/hsite was successfully created.
remote:
remote: To configure the remote, run:
remote:   git remote add origin https://gitlab.com/tingox/hsite.git
remote:
remote: To view the project, visit:
remote:   https://gitlab.com/tingox/hsite
remote:
To https://gitlab.com/tingox/hsite.git
 * [new branch]      master -> master
Branch master set up to track remote branch master from https://gitlab.com/tingox/hsite.git.

og til slutt

tingo@heim:~/projects/hsite$ git remote add origin https://gitlab.com/tingox/hsite.git

det var det hele egentlig.